Biuro Obsługi Klienta
czynne jest

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Regulamin

Regulamin promocji "W 2017 ROKU, W KAŻDYM MIESIĄCU PREZENT"


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.lechar.com.pl

Sklep internetowy LECHAR, działający pod adresem www.lechar.com.pl, jest prowadzony przez LECHAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Modularna 6, 02-238 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000182044, płatnika podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 521-012-00-84, REGON: 012113634, Wysokość Kapitału Zakładowego wynosi 50 000 zł.

§1.  Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy LECHAR, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet .
 2. Informacje na temat swojej oferty sklep zamieszcza na stronie www.lechar.com.pl
 3. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawiają się następujące zwroty należy przez nie rozumieć:
 • Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klient – konsument, jak i inna osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu.
 • Lechar – Lechar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • kc- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93).
 • uopk- Ustawa z 30maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.poz.827 ).
 • kdp- zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym  z dnia 23 sierpnia 2007 r. z późniejszymi zmianami.
 • Przedmiot umowy- produkty i dostawa będące przedmiotem umowy,
 • Przedmiot świadczenia- przedmiot umowy,
 • System- zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego- nazywany Internetem.
 • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§2. Wymogi techniczne

 1. W celu dokonania transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) zminimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.
 2. Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.
 3. Klient korzystający ze strony, zamierzający dokonać transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.
 4. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez stronę.
 5. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a stroną w sposób zaszyfrowany.
 6. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

§3. Realizacja zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.lechar.com.pl lub drogą mailową na adres sklep@lechar.com.pl przez 24 godziny na dobę.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
 • w przypadku zamówień składanych przez stronę www.lechar.com.pl - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
 • w przypadku zamówień składnych e-mailem - kompletne zamówienie powinno zawierać: nazwę produktu lub produktów z ich kodami, parametrami technicznymi oraz ilościami; pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. adresata (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera), wybór formy płatności – za pobraniem lub przelewem. W przypadku zamówień składanych e-mailem nie ma możliwości płatności online i kartą.
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynach  Lechar.  W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na stronie sklepu. Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl art. 66(1) kc.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 1. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem e-maila pod adresem sklep@lechar.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 868 67 90+48 22 868 67 90
 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości.

§4. Ceny towarów i formy płatności

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia dostępności towaru przez sklep. Z tą chwilą następuje również stan związania ofertą.
 3. Klient dokonujący zakupu w sklepie może wybrać następujące formy płatności:
 • Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera
 • Przelewem  na rachunek bankowy


  Lechar Sp. z o.o.
  ul. Modularna 6,
  02-238 Warszawa

 

BH Centrala - Sektor Bankowości Detalicznej

Nr konta: PL 74 1030 0019 0109 8503 3002 4515


Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

Przesyłki opłacone przelewem są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym sklepu internetowego LECHAR.

§5. Dostawa

 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych i uzależniony jest od lokalizacji towaru w magazynach.
  Informacje o czasie realizacji znajdują się w karcie produktu, podczas składania zamówienia oraz w powiadomieniach mailowych.
 3. Przesyłki nadawane są za pośrednictwem firmy kurierskiej określonej na stronie www.lechar.com.pl. Dostawa odbywa się w terminach ustalonych w regulaminach firm kurierskich.

Do wartości zamówienia doliczana jest opłata za dostawę. Wysokość opłat za dostawę będzie dostępna na stronie internetowej sklepu.

 1. Klient zobowiązany jest do zbadania przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń przewoźnikowi i zażądania sporządzenia protokołu szkodowego.
 2. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient zobowiązany jest o nich poinformować przewoźnika najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przesyłki i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.
 3. W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust. 4 i 5, Sklep uprawniony będzie do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w czasie przewozu w takim zakresie, w jakim niedochowanie obowiązków przez Klienta spowodowało utratę możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń przez Sklep wobec przewoźnika.
 4. Reklamacje z tytułu wady produktu powstałej w czasie przewozu,  mogą być składane:
  a) w formie pisemnej na adres Sklepu
  b) przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.lechar.com.pl
  c) drogą mailową na adres sklep@lechar.com.pl
 5. W przypadkach, gdy przedmiotem reklamacji jest uszkodzenie lub ubytki przesyłki, które mogły powstać w czasie przewozu przesyłki, do reklamacji należy załączyć kopię protokołu szkodowego lub inny dowód dochowania obowiązku opisanego w ust.5 i 6 powyżej. Brak stosownych dowodów może zostać uznany za niedopełnienie w/w obowiązków i spowodować konsekwencje opisane w ust. 6 powyżej.

§6. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

 1. Zgodnie z uopk Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Prawa konsumenckiego,  w ciągu 14 dni od daty wydania przesyłki. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt odesłania zamówionego towaru w ww. sytuacji oraz koszt dostarczenia towaru w ramach realizacji zamówienia ponosi Konsument.

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy (pobierz pdf)

 1. Zgodnie z uopk  Konsument powinien dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z zasadami uopk . Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów oraz prawa odstąpienia od umowy można uzyskać pod adresem mailowym sklep@lechar.com.pl
 3. W celu ułatwienia realizacji uprawnienia odstąpienia od umowy zalecane jest skorzystanie z interaktywnego formularza. Forma papierowa formularza nie jest wymagana w przesyłce - kluczowe jest podanie prawidłowego numeru zamówienia w formularzu. Po wypełnieniu formularza zostanie on automatycznie wysłany, w formacie PDF, na podany przez Państwa adres e-mail.

Formularz zwrotu/wymiany (wersja online)

Formularz zwrotu/wymiany (pobierz pdf)


Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wersja online)

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pobierz pdf)

W celu usprawnienia całej procedury zalecane jest wysłanie przesyłki zawierającej zwrot towaru, na poniższy adres LECHAR:

Lechar Sp. z o.o

ul. Modularna 6

02-238 Warszawa

 

 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

§7. Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 kc wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów (z wyłączeniem Konsumentów) z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i następnych kc za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres …………………….a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. W terminach określonych w  pkt. 15-16 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§8. Reklamacje w ramach gwarancji

 1. Warunki reklamacji w ramach uprawnień z tytułu gwarancji sprzedaży reguluje  kodeks cywilny oraz oświadczenie gwarancyjne (udzielona gwarancja).
 2. W celu złożenia reklamacji w ramach gwarancji należy wypełnić interaktywny formularz znajdujący się poniżej. Następnie należy oczekiwać na kontakt od kuriera, który odbierze przedmiotową reklamację w ciągu 7 dni roboczych


Formularz reklamacji (wersja online)

Formularz reklamacji (pobierz pdf)

Gdy Klient nie ma dostępu do sieci Internet, w celu złożenia zgłoszenia reklamacyjnego musi przesłać zgłoszenie reklamacyjne listem poleconym na adres:

Lechar  Sp. z o.o.

ul. Modularna 6

02-238 Warszawa

lub dostarczyć osobiście pod ten adres.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od jej doręczenia sklepowi i dostarczenia towaru .
 2. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

§9. Ochrona Danych Osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w tym na przesyłanie newslettera z informacją handlową.
 4. Administratorem danych osobowych jest Lechar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Modularna 6.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. LECHAR wystawia faktury VAT na życzenie Klienta.
 2. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.
 4. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie prezentacji produktów i realizacji zamówień prosimy kierować na adres: sklep@lechar.eu
 1. Firma LECHAR Sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy www.lechar.eu nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta. Spory pomiędzy Klientem a Spółką, wynikające ze złożonego zamówienia lub dokonanej transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
 • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kc, ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.lechar.com.pl.  Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Adres Sklepu do korespondencji:

LECHAR Sp. z o.o.

ul. Modularna 6

02-238 Warszawa

e-mail: sklep@lechar.com.pl

tel.: 22 868 67 9022 868 67 90